Thủ thuật chỉnh mã Code tăng tốc độ SEO cho BLog

posted in: Thủ thuật Blogspot | 0

Bình thường khi cần tạo giao diện cho blog thì các bạn lấy các mẫu template trên mạng về để sử dụng. Tuy nhiên những template đó vẫn còn chứa nhiều đường link cần chỉnh lại để tối ưu hóa cho việc SEO. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách chỉnh mã code để tăng tốc seo blog của bạn sớm xuất hiện trên trang nhất nhé.

>>Bước 1: Đăng nhập Blogger -> Template -> Edit HTML

>>Bước 2: Chỉnh sửa code
Sửa thẻ meta
Chỉnh sửa thẻ meta keyword và thẻ description, các bạn nhấn CTR +F để tìm đoạn mã code sau:

<meta name=”description” content=”” />
<meta name=”keywords” content=”” />

Và thay thế bằng đoạn mã sau:

<b:if cond=’data:blog.url == data:blog.homepageUrl’>
<meta name=”description” content=”Mô tả blog” />
<meta name=”keywords” content=”Các từ khóa chính” /> </b:if>

Mô tả blog: Mô tả nội dung chính trên blog của bạn
Các từ khóa chính: Một tả các từ khóa chính trên blog của bạn
Chỉnh tiêu đề bài viết
Chỉnh thẻ bài viết
Theo như mặc định của blog thì khi bạn đăng bài sẽ có dạng: Tiêu đề blog | Tiêu đề bài viết.
Để google tìm thấy bài viết dễ dàng hơn bạn cần chuyển tiêu đề bài viết lên trước bằng cách.
Tìm đoạn code có dạng sau:

<b:if cond=’data:blog.url == data:blog.homepageUrl’>
<meta name=”description” content=”Mô tả blog” />
<meta name=”keywords” content=”Các từ khóa chính” />
</b:if>

Và thay thế bằng đoạn:

<b:if cond=’data:blog.pageType == “item”‘>
<title><data:blog.pageName/> | <data:blog.title/></title>
<b:else/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
</b:if>

Thêm mô tả cho link tiêu đề
Khi bạn chỉ vào tiêu đề bài viết sẽ hiện thị một đoạn ngắn của bài viết để người đọc có thể xem trước. Để có miêu tả này bạn làm như sau.
Tìm đoạn code:

<a expr:href=’data:post.link’><data:post.title/></a>

Thay thế bằng đoạn code sau:

<a expr:href=’data:post.link’ expr:title=’data:post.title’><data:post.title/></a>

Tiếp tục tìm đến dòng

<a expr:href=’data:post.url’><data:post.title/></a>

Và thay thế bằng đoạn sau:

<a expr:href=’data:post.url’ expr:title=’data:post.title’><data:post.title/></a>

Lưu và kiểm tra kết quả
Chỉnh thẻ H1
Bạn tìm đến đoạn code có dạng sau:

<b:if cond=’data:post.title’>
<h3 class=’post-title’>
<b:if cond=’data:post.link’>
<a expr:href=’data:post.link’ expr:title=’data:post.title’><data:post.title/></a>
<b:else/>
<b:if cond=’data:blog.pageType != “item”‘>
<a expr:href=’data:post.url’ expr:title=’data:post.title’><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</b:if>
</h3>
</b:if>

Thay thế bằng đoạn sau:

<h3 class=’post-title’>
<b:if cond=’data:post.link’>
<a expr:href=’data:post.link’ expr:title=’data:post.title’><data:post.title/></a>
<b:else/>
<b:if cond=’data:post.url’>
<a expr:href=’data:post.url’ expr:title=’data:post.title’><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</b:if>
</h3>
</b:if>
<b:else/>
<h1 class=’post-title’>
<b:if cond=’data:post.link’>
<a expr:href=’data:post.link’ expr:title=’data:post.title’><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</h1>
</b:if>
<b:else/>
<h1 class=’post-title’>
<b:if cond=’data:post.link’>
<a expr:href=’data:post.link’ expr:title=’data:post.title’><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</h1>
</b:if>

Tiếp tục tìm dòng:

.post h3 {…}
.post h3 a, .post h3 a:visited {…}
.post h3 a:hover {…}

Thay thế bằng đoạn

.post h1, .post h3 {…}
.post h1 a, .post h1 a:visited, .post h3 a, .post h3 a:visited {…}
.post h1 a:hover, .post h3 a:hover {…}

Tạo breadcrumb
Đây chính là code giúp xác định bài viết của bạn nằm ở menu nào trong blog khi khán giả đọc.
Để tạo breadcumb bạn tìm đến dòng có dạng:

<b:includable id=’main’ var=’top’>
<!– posts –>
<div class=’blog-posts hfeed’>
<b:include data=’top’ name=’status-message’/>
<data:adStart/>

Và sửa lại thành

<b:includable id=’main’ var=’top’>
<!– posts –>
<div class=’blog-posts hfeed’>
<!– disable default status message
<b:include data=’top’ name=’status-message’/>
default status message disabled –>
<b:include data=’posts’ name=’breadcrumb’/>
<data:adStart/>

Tiếp tục tìm dòng

<b:includable id=’main’ var=’top’>

Thêm đoạn code dưới đây vào trước nó

<b:includable id=’breadcrumb’ var=’posts’>
<b:if cond=’data:blog.homepageUrl == data:blog.url’>
<!– No breadcrumb on front page –>
<b:else/>
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>
<div class=’breadcrumbs’>
Browse »  <a expr:href=’data:blog.homepageUrl’ rel=’tag’>Home</a>
<b:loop values=’data:posts’ var=’post’>
<b:if cond=’data:post.labels’>
<b:loop values=’data:post.labels’ var=’label’>
<b:if cond=’data:label.isLast == &quot;true&quot;’> »
<a expr:href=’data:label.url’ rel=’tag’><data:label.name/></a>
</b:if>
</b:loop>
» <span><data:post.title/></span>
</b:if>
</b:loop>
</div>
<b:else/>
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;archive&quot;’>
<div class=’breadcrumbs’>
Browse » <a expr:href=’data:blog.homepageUrl’>Home</a> » Archives for <data:blog.pageName/>
</div>
<b:else/>
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;index&quot;’>
<div class=’breadcrumbs’>
<b:if cond=’data:blog.pageName == &quot;&quot;’>
Browse » <a expr:href=’data:blog.homepageUrl’>Home</a> » All posts
<b:else/>
Browse » <a expr:href=’data:blog.homepageUrl’>Home</a> » Posts filed under <data:blog.pageName/>
</b:if>
</div>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</b:includable>

Tiếp tục tìm đến đoạn mã:

]]></b:skin>

Thêm vào trước nó đoạn code

> .breadcrumbs {
padding:5px 5px 5px 0px;
margin: 0px 0px 15px 0px;
font-size:95%;
line-height: 1.4em;
border-bottom:3px double #e6e4e3;
}

Tạo bài viết liên quan
Bài viết liên quan giúp người đọc ở lại blog của bạn lâu hơn. Để tạo bài viết liên quan, bạn làm như sau.
Tìm đến thẻ </head> và thêm vào trước nó đoạn code sau:

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>
<script type=”text/javascript”>
//<![CDATA[
var titles=new Array();var titlesNum=0;var urls=new Array();var time=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if(d.link[a].rel==”alternate”){urls[titlesNum]=d.link[a].href;time[titlesNum]=d.published.$t;titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);var c=new Array(0);e=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=time[a]}}titles=c;urls=b;time=e}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){var y=a.indexOf(‘?m=0′);if(y!=-1){a=a.replace(/\?m=0/g,”)}for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);time.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;document.write(“<ul>”);if(titles.length==0){document.write(“<li>Không có bài viết liên quan</li>”)}else{while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(y!=-1){urls[c]=urls[c]+’?m=0′}document.write(‘<li><a href=”‘+urls[c]+'” title=”‘+time[c].substring(8,10)+”/”+time[c].substring(5,7)+”/”+time[c].substring(0,4)+'”>’+titles[c]+”</a></li>”);if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}}document.write(“</ul>”);urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length)};
//]]>
</script>
</b:if>

Sau đó tìm đến dòng

<div class=’post-footer’>

Thêm đoạn code vào sau nó

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>
<div id=’related-posts’>
<b>Bài viết liên quan:</b>
<b:loop values=’data:post.labels’ var=’label’>
<script expr:src=’&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;’ type=’text/javascript’/>
</b:loop>
<script type=’text/javascript’>var maxresults=5;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels(‘<data:post.url/>’);</script>
</div>
</b:if>

Lưu ý: maxresult =5 là số bài liên quan được hiển thị. Bạn có thể thay thế số này.

Trên đây là một số thủ thuật cơ bản về chỉnh mã code để tăng tốc seo cho blog của bạn. Chúc các bạn thành công!

Bình luận