Tạo mục bài viết liên quan cho blogspot

posted in: Thủ thuật Blogspot | 0

Để cho bạn đọc dễ tìm kiếm các bài viết cùng chủ đề cũng như để blog của bạn trở nên sinh động thì tin liên quan là thứ không thể thiếu cho blog của bạn.

Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho các bạn cách tạo mục bài viết liên quan theo label cho blogspot.

Bước 1: Đăng nhập vào Blog ==> Vào Mẫu ==> Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML)

Bước 2: Tìm một trong 4 đoạn code như bên dưới:
Đoạn 1: <div class=’post-footer’>
Đoạn 2: <div class=’post-footer-line post-footer-line-1′>
Đoạn 3: <div class=’post-footer-line post-footer-line-2′>
Đoạn 4: <div class=’post-footer-line post-footer-line-3′>
Và gắn vào sau 1 trong 4 đoạn trên đoạn code bên dưới. Bạn cứ thêm lần lượt vào từng đoạn rồi up lên thử xem có hiển thị được không, nếu ko dc thì xóa đi rồi thêm vào đoạn code tiếp theo đên khi nào thấy hiển thi thì dừng

<!– related post –>
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>
<div class=’widget-content’>
<h2>Các bài liên quan</h2>
<div id=’saliproit183’/><br/><br/>
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
homeUrl3 = &quot;nguoiyeublog.blogspot.com&quot;;maxNumberOfPostsPerLabel = 6;maxNumberOfLabels = 3;
function listEntries10(json) {
var ul = document.createElement(&#39;ul&#39;);
var maxPosts = (json.feed.entry.length &lt;= maxNumberOfPostsPerLabel) ?
json.feed.entry.length : maxNumberOfPostsPerLabel;
for (var i = 0; i &lt; maxPosts; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var alturl;
for (var k = 0; k &lt; entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == &#39;alternate&#39;) {
alturl = entry.link[k].href;
break;
}
}
var li = document.createElement(&#39;li&#39;);
var a = document.createElement(&#39;a&#39;);
a.href = alturl;
var txt = document.createTextNode(entry.title.$t);
a.appendChild(txt);
li.appendChild(a);
ul.appendChild(li);
}
for (var l = 0; l &lt; json.feed.link.length; l++) {
if (json.feed.link[l].rel == &#39;alternate&#39;) {
var raw = json.feed.link[l].href;
var label = raw.substr(homeUrl3.length+21);
label = decodeURIComponent(label);
var txt = document.createTextNode(label);
var h = document.createElement(&#39;h4&#39;);
h.appendChild(txt);
var div1 = document.createElement(&#39;div&#39;);
div1.appendChild(h);
div1.appendChild(ul);
document.getElementById(&#39;saliproit183&#39;).appendChild(div1);
}
}
}
function search10(query, label) {
var script = document.createElement(&#39;script&#39;);
script.setAttribute(&#39;src&#39;, &#39;http://&#39; + query + &#39;/feeds/posts/default/-/&#39;+ label +&#39;?alt=json-in-script&amp;callback=listEntries10&#39;);
script.setAttribute(&#39;type&#39;, &#39;text/javascript&#39;);
document.documentElement.firstChild.appendChild(script);
}
var labelArray = new Array();
var numLabel = 0;
<b:loop values=’data:posts’ var=’post’>
<b:loop values=’data:post.labels’ var=’label’>
textLabel = &quot;<data:label.name/>&quot;;
var test = 0;
for (var i = 0; i &lt; labelArray.length; i++)
if (labelArray[i] == textLabel) test = 1;
if (test == 0) {
labelArray.push(textLabel);
var maxLabels = (labelArray.length &lt;= maxNumberOfLabels) ?
labelArray.length : maxNumberOfLabels;
if (numLabel &lt; maxLabels) {
search10(homeUrl3, textLabel);
numLabel++;
}
}
</b:loop>
</b:loop>
&lt;/script&gt;
</div>
</b:if><br/><!– /related post –>

Chú ý:

  • Bạn sẽ phải thay đổi cho phù hợp với cách sắp xếp hiển thị bài viết liên quan theo nhãn phù hợp
  • Thay nguoiyeublog.blogspot.com bằng địa chỉ blog của bạn, lưu ý không có “/”  ở cuối và http://ở đầu.

 

Bình luận