Những điều cần biết về thẻ Meta Tag

posted in: Thủ thuật SEO | 0

Meta “Description” Tag – Thẻ Meta “Description”, thẻ meta tag dùng để cung cấp thông tin về website một cách ngắn gọn tới công cụ tìm kiếm và người dùng.

Thẻ meta là gì?

Thẻ meta trong website dùng để cung cấp thông tin một cách rút gọn đối với các trình duyệt (firefox, chrome, …) lẫn người dùng hay các bots từ các công cụ tìm kiếm.

Bố cục 1 thẻ meta : <META NAME=”……” CONTENT=”……”>

Các thẻ meta dùng cho Google thông dụng

 • Meta Language: <meta http-equiv=”content-language” content=”vi” />
 • Meta Title: <META NAME=”Title” CONTENT=”…………”>
 • Meta Description: <META NAME=”description” CONTENT=”……..”>
 • Meta Keywords: <META NAME=”keywords” CONTENT=”………”>
 • Meta Geographic:111

<meta name=”geo.placename” content=”Hanoi, Mỹ Đình, Việt Nam” />
<meta name=”geo.position” content=”21.0315050;21.0315050″ />
<meta name=”geo.region” content=”VN-Hanoi” />
<meta name=”ICBM” content=”21.0315050;21.0315050″ />

Thẻ Meta Geographic này giúp cho google hay các công cụ tìm kiếm xác định được vị trí của website chúng ta, từ đó đưa ra được các kết quả tìm kiếm gần với người dùng nhất.

Các thẻ meta cho mạng xã hội:

 • Mức thấp nhất:

<!– Place this data between the <head> tags of your website –>
<title>Page Title. Maximum length 60-70 characters</title>
<meta name=”description” content=”Page description. No longer than 155 characters.” />
<!– Twitter Card data –>
<meta name=”twitter:card” value=”summary”>
<!– Open Graph data –>
<meta property=”og:title” content=”Title Here” />
<meta property=”og:type” content=”article” />
<meta property=”og:url” content=”http://www.example.com/” />
<meta property=”og:image” content=”http://example.com/image.jpg” />
<meta property=”og:description” content=”Description Here” />

 • Mức trung bình:

<!– Place this data between the <head> tags of your website –>
<title>Page Title. Maximum length 60-70 characters</title>
<meta name=”description” content=”Page description. No longer than 155 characters.” />
<!– Twitter Card data –>
<meta name=”twitter:card” content=”summary”>
<meta name=”twitter:site” content=”@publisher_handle”>
<meta name=”twitter:title” content=”Page Title”>
<meta name=”twitter:description” content=”Page description less than 200 characters”>
<meta name=”twitter:creator” content=”@author_handle”>
<– Twitter Summary card images must be at least 200x200px –>
<meta name=”twitter:image” content=”http://www.example.com/image.jpg”>
<!– Open Graph data –> <meta property=”og:title” content=”Title Here” />
<meta property=”og:type” content=”article” />
<meta property=”og:url” content=”http://www.example.com/” />
<meta property=”og:image” content=”http://example.com/image.jpg” />
<meta property=”og:description” content=”Description Here” />
<meta property=”og:site_name” content=”Site Name, i.e. Moz” />
<meta property=”fb:admins” content=”Facebook numeric ID” />

 • Mức độ cao nhất:

<!– Update your html tag to include the itemscope and itemtype attributes. –>
<html itemscope itemtype=”http://schema.org/Article”>
<!– Place this data between the <head> tags of your website –>
<title>Page Title. Maximum length 60-70 characters</title>
<meta name=”description” content=”Page description. No longer than 155 characters.” />
<!– Google Authorship and Publisher Markup –>
<link rel=”author” href=”https://plus.google.com/[Google+_Profile]/posts”/>
<link rel=”publisher” href=”https://plus.google.com/[Google+_Page_Profile]”/>
<!– Schema.org markup for Google+ –>
<meta itemprop=”name” content=”The Name or Title Here”>
<meta itemprop=”description” content=”This is the page description”>
<meta itemprop=”image” content=”http://www.example.com/image.jpg”>
<!– Twitter Card data –>
<meta name=”twitter:card” content=”summary_large_image”>
<meta name=”twitter:site” content=”@publisher_handle”>
<meta name=”twitter:title” content=”Page Title”>
<meta name=”twitter:description” content=”Page description less than 200 characters”>
<meta name=”twitter:creator” content=”@author_handle”>
<!– Twitter summary card with large image must be at least 280x150px –>
<meta name=”twitter:image:src” content=”http://www.example.com/image.html”>
<!– Open Graph data –>
<meta property=”og:title” content=”Title Here” />
<meta property=”og:type” content=”article” />
<meta property=”og:url” content=”http://www.example.com/” />
<meta property=”og:image” content=”http://example.com/image.jpg” />
<meta property=”og:description” content=”Description Here” />
<meta property=”og:site_name” content=”Site Name, i.e. Moz” />
<meta property=”article:published_time” content=”2013-09-17T05:59:00+01:00″ />
<meta property=”article:modified_time” content=”2013-09-16T19:08:47+01:00″ />
<meta property=”article:section” content=”Article Section” />
<meta property=”article:tag” content=”Article Tag” />
<meta property=”fb:admins” content=”Facebook numberic ID” />

Các công cụ kiểm tra

 • Kiểm tra Twitter: https://dev.twitter.com/docs/cards/validation/validator
 • Kiểm tra Facebook:https://dev.twitter.com/docs/cards/validation/validator
 • Kiểm tra Google:https://dev.twitter.com/docs/cards/validation/validator
 • Kiểm tra Pinterest: https://dev.twitter.com/docs/cards/validation/validator

Hi vọng với những chia sẻ trên đây, bạn có thể làm SEO dễ dàng hơn với thẻ Meta và dần tiến tới sự chuyên nghiệp hóa SEOer.

Bình luận